Homeתקנון ותנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש

עודכן לאחרונה בתאריך 25/07/2022

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר מכלל אקסלוסיב – https://exc.michlal.com,      .

תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש" או "התקנון") מהווים, חוזה מחייב ותקף בין המשתמש לבין החברה. תנאי השימוש עלולים להשתנות מעת לעת, ומחובתם להתעדכן בתנאי השימוש בכל כניסה לאתר. גלישה באתר ו/או שימוש בו מכל סוג, כמוהם כהסכמה לתנאי השימוש והתחייבות לפעול על פיהם.

אנא קראו בבקשה את האמור בתנאי השימוש להלן ואל תיבהלו מהשפה המשפטית והפורמאלית. אנחנו פה בשבילכם, כדי לשרת אתכם ולהביא לכם את מירב התועלת.

 1. הגדרות
  1. "האתר" – אתר האינטרנט, שכתובתו https://exc.michlal.com , לרבות המערכות שבו.
  2. "החברה" – מכלל – הכשרה מקצועית בע"מ, ח.פ. 515807055, ו/או מי מטעמה, לרבות חברה שולטת, נשלטת או הנמצאת בשליטה משותפת שלה.
  3. "המערכות" או "היישומים" – מערכות ויישומי החברה הדרושים להפעלת האתר בהתאם למטרותיו המוגדרות להלן, וכן מערכת ו/או יישום עתידיים ו/או אחרים אשר החברה ו/או הספק ו/או מי מטעמם יפעילו באתר.
  4. "משתמש" – כל אדם ו/או תאגיד העושה שימוש באתר ו/או בשירותיו, גולש באתר ו/או מבצע הזמנה או רכישה דרכו ו/או עושה שימוש אחר כלשהו באתר ו/או בתוכן המפורסם בו.
  5. "מוצרים" או "שירותים" – כל שירות ו/או מוצר המוצע באתר, בין אם עבור יחידים והן עבור חברות ו/או עוסקים, לרבות, אך לא רק, מתן שירותי הכשרה והשתלמות מקצועית לבעלי מקצוע בתחומי הבניה ,השיפוצים, וכן כל שירות ו/או מוצר נוסף ו/או חליפי ו/או אחר שיתווסף בעתיד. 
  6. "פעולה" – כל הצעת רכישה, רישום לרכישה, רכישה, רישום כלשהו, פרסום, כתיבת"Talkback" , פרסום תגובה, הבעת דעה וכיוצ"ב עניינים הדורשים פעולה אקטיבית מעבר לקריאת התוכן המפורסם באתר זה.
  7. "פרסומים" – כל המופיע והמתפרסם מעת לעת באתר, ואשר הועלה מטעם החברה, לרבות, פינות מומחים למיניהן, טיפים, המלצות, הכוונות, שירותים, כתבות, מאמרים וכל נתון אחר מכל מין וסוג שהוא.
  8. "תוכן" או "תכנים" – כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, דרך הצגתם וכיוצ"ב.
 1. מטרת האתר

מטרתו של אתר זה הוא להביא בפני המשתמשים אפשרות לבניית תוכנית פשוטה ויעילה, שמביאה את מיטב המרצים והמומחים בנושאים בהם אתם מתעניינים עד אליכם למשרד, תוך התאמה מלאה של ההרצאות לרמת הקהל המשתתף בהן.

 1. כללי
  1. כל פעולה כלשהי באתר זה כפופה לאמור בתנאי שימוש אלה להלן.
  2. כל המבצע פעולה כלשהי באתר זה מעיד על עצמו שקרא בעיון ובדקדוק את פרטי תנאי השימוש וכן כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור תנאי השימוש. תנאי השימוש מהווים הסכם לכל דבר וענין בין האתר למשתמשים בו. ככל שאינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא הימנע משימוש באתר.
  3. החברה היא הבעלים הרשום של האתר. פרטי הקשר של החברה הם:

שם: מכלל – הכשרה מקצועית בע"מ.

כתובת למשלוח דואר: רחוב בר כוכבא 23, בני-ברק 5126002.

דואר אלקטרוני: [email protected]

טלפון: 050-380-4196

 1. לשם נוחות הקריאה הדברים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.
 2. החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות (בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים) (להלן: "שינוי") את תנאי השימוש באתר מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה מראש ולפי שיקול דעתה, ולכן יש לבחון את תנאי השימוש לפני כל שימוש באתר ו/או במערכותיו, והנך מתחייב לכך. ככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו בתנאי השימוש, עלייך להפסיק את השימוש באתר מיד, וככל שלא תעשה כן יהווה המשך השימוש הסכמתך המפורשת לשינוי. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש.
 3. רק האמור בתנאי שימוש אלה יחייב את האתר ואת החברה. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון זה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר (בסעיף קטן זה "המקור-האחר"), יגבר האמור בתנאי השימוש, אף אם הוא מוקדם למקור-האחר, אף אם מוזכר תקנון זה במקור-האחר ואף אם המקור-האחר הנו ספציפי יותר ביחס לנושא הרלוונטי – כל זאת רק אם וככל שאין במקור-האחר כדי להרחיב את זכויות החברה ו/או האתר ו/או אין במקור-האחר כדי לצמצם את חובות ו/או אחריות החברה ו/או האתר.
 4. תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים.
 5. תכני האתר, כולם או חלקם, עשויים להיות מתורגמים לשפות שונות באמצעות כלי תרגום שונים; תכני האתר בנוסחם בעברית בלבד מחייבים את החברה. תרגומם ככל שיעשה לשפות שונות הינו לנוחות המשתמש בלבד.
 6. קבלת השירותים מהחברה כרוכה במסירת פרטים ומידע אישי. מסירת כל מידע מטעמך תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי בלבד, דע כי אינך מחויב לעשות כן. מובהר כי מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות שהחברה תיצור עימך קשר. 
 7. התנאים המפורטים בתנאי השימוש הללו יחד עם מדיניות הפרטיות של משתמשי האתר, הינם הבסיס לשימוש באתר, וכל שימוש באתר, מעבר לאישור תנאי שימוש אלו, כפוף ומותנה גם להסכמתך למדינות הפרטיות של האתר במלואה. לעיון במדיניות הפרטיות של האתר במלואה, הקש כאן: מדיניות פרטיות (להלן: "מדיניות הפרטיות").
 8. לצורך רישום לקבלת השירותים עליך למלא את הפרטים הנדרשים בעמוד "צור קשר", וללחוץ על כפתור השליחה. לחיצה על כפתור השליחה מהווה את אישורך כי קראת את האמור בהליך ההרשמה, בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, וכי הבנת אותם והנך מסכים להם. 
 9. אי-תקפותה ו/או ביטולה ו/או בטלותה של הוראה כלשהי מהוראות תנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים לא תפגע בתוקף המלא של כל יתר ההוראות.
 10. למניעת ספק, האמור בתנאי שימוש אלו, הנו בנוסף לכל זכות המוקנית לחברה על פי כל דין.
 11. מובהר כי בכל מקום בתנאי השימוש בו נאמר או משתמע כי החברה תבצע דבר מסוים ו/או תחליט בעניין מסוים ו/או תקבע דבר מסוים, או בו מוקנית להחברה, במפורש או מכללא, הזכות, הסמכות ו/או שיקול הדעת לבצע דבר מסוים, תפעל החברה (או תחליט שלא לפעול) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה, ופעולתה של החברה תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין פעילותה של החברה (או אי פעילותה) כאמור.
 12. קבלת ושליחת מידע בזמן אמת באמצעות האתר, לרבות הצפייה ו/או השימוש בתכנים שבאתר, דורשים חיבור מקוון של המחשב או מכשיר הקצה שברשותך לרשת האינטרנט. מובהר כי עלויות חיבור מקוון כאמור כפופות להסכמים שבינך לבין ספקי התקשורת שלך ולתשלומים החלים עליך לפיהם, והן מצויות באחריותך המלאה והבלעדית, כמו גם כל העלויות הכרוכות בציוד ובשירותי התקשורת, לרבות מחשבים ותוכנות, הנחוצים לשם התחברות לאתר וכל שימוש בתכנים המצויים בו.
 1. תנאי השימוש באתר
  1. בכדי שנציגינו יוכלו להשיב לפנייתך לגבי השירותים ו/או המוצרים המפורסמים באתר, לרבות לקבלת פרטים נוספים, להזמנת או רכישת שירותים ו/או מוצרים המפורסמים באתר וכיוצ"ב, יהיה עליך להזין את הפרטים המבוקשים במדויק. 
  2. כל משתמש באתר מאשר ומצהיר כי הוא עומד בכל התנאים הבאים:
   1. כי הינו בוגר, בגיל 18 ומעלה, ובעל כשירות משפטית.
   2. במידה והמשתמש הוא תאגיד, אזי הגורם (האדם) מטעמו הנרשם לאתר מאשר ומצהיר כי הוא עומד בתנאי הנ"ל וכן כי הוא מורשה חתימה מטעם התאגיד המוסמך לחייב בחתימתו את התאגיד, וכי נתקבלו אצל התאגיד כל ההחלטות הנדרשות לצורך ההתקשרות עם החברה. למען הסר ספק, מובהר כי המנוי הוא אישי, ואינו מיועד לשימוש על-ידי כל מי מטעמו של התאגיד, אלא רק לגורם הנרשם כאמור;

* משתמשים חוסים או שאינם בעלי כשירות משפטית, אינם רשאים לעשות שימוש באתר האינטרנט של החברה רק באמצעות אפוטרופוס.

 1. על אף האמור בסעיף ‏4.2 לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש.

יובהר שאי-מתן האפשרות להשתמש באתר יעשה בדרך-כלל מסיבות כגון אמצעי תשלום לא תקף, מסירת פרטים לא-נכונים, אי מסירת פרטים ו/או מסמכים נדרשים, פגיעה בחברה, באתר ו/או בספק כלשהו וכיוצ"ב.

 1. המשתמש מצהיר כדלקמן:
  1. כי באחריותו לספק את כל המידע הדרוש, על מנת לקבל את השירות ו/או המוצר המבוקש ו/או לרכישת שירותים ו/או מוצרים נוספים. החברה איננה יכולה להבטיח כי כל המערכות באתר תתרענה אם פרטי מידע מסוימים חסרים;
  2. כי כל מידע שהנך מוסר לחברה בתהליך ההתקשרות הינו נכון ומדויק;
  3. כי המידע שנמסר על ידך נמסר מרצונך החופשי ללא שום כפיה או שידול;
  4. כי הדרך היחידה להפיכתך ללקוח ולביצוע עסקה עם החברה היא לאחר הסכמה לתנאי השימוש, השלמת הליכי הרישום והתשלום בעבור שירותים ו/או מוצרים המוזמנים מהחברה, וקבלת אישור החברה בדבר השלמת הרישום וביצוע התשלום;
  5. כי אין ולא תהיה לאתר ו/או החברה כל אחריות בגין השירותים ו/או המוצרים המסופקים על ידי הספק ו/או צדדים שלישיים;
 2. החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, את המבנה, המראה, העיצוב, ההיקף ו/או הזמינות של האתר, המוצרים, השירותים, התכנים ואפשרויות השימוש, וכן לבצע שינוי של כל היבט אחר הכרוך בהם – כל זאת ללא חובת הודעה מוקדמת ומבלי לפגוע בעסקאות קיימות.

מובהר כי שינויים ו/או עדכונים כאמור לעיל יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט והשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה, אשר מטבעם עלולים להיות כרוכים בתקלות טכניות ו/או אחרות, לדרוש תקופות הסתגלות והתאמה, לעורר אי-נוחות וכיוצ"ב, ולא יהיו לך כל טענות, דרישות ו/או תביעות כלפי החברה בגין ביצוע שינויים ו/או עדכונים כאמור, או בגין תקלות ו/או קשיים אחרים כאמור אגב ביצועם.

 1. החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר, כולו או חלקו, לשעה או לצמיתות, להפסיק את מתן השירותים ו/או מכירת השירותים ו/או המוצרים שבאתר, כולם או חלקם, לצמצמם ו/או להגבילם כל זאת מבלי כל הודעה מוקדמת ומבלי לפגוע בעסקאות קיימות. החברה תפעל כמיטב יכולתה על-מנת לצמצם את פרקי הזמן במהלכם הופסקה פעילות האתר, ובמידת האפשר תפרסם הודעה באתר על הפסקת השירות ו/או המוצר זמן סביר מראש. 
 2. המידע המצוי באתר הינו רכושה הבלעדי של החברה. חל איסור על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, השירותים או המוצרים שמקורם באתר או לקחת חלק בכל האמור, למעט שליפת נתונים לצורך שימוש אישי של המשתמש.
 1. מסירת פרטי התקשרות 
  1. הנך מאשר ומסכים כי השימוש במערכות ו/או יישומי האתר כפוף למסירת הפרטים האישיים הנדרשים, שמסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי בלבד.
  2. הנך מאשר כי ידוע לך שהחברה לא תישא באחריות כלשהי, לכל פגיעה ו/או נזק בעקבות שימוש של צד שלישי כלשהו, בשמך ופרטיך.
 1. שימוש במידע
  1. המשתמש מצהיר, מאשר ומסכים בזאת, כי כל מידע אשר נמסר על ידו באמצעות האתר, נמסר מרצונו החופשי, וכי עצם הזנת הנתונים על ידו בכל פעולה שהיא, לרבות לצורך הרישום לאתר, מהווה הסכמה מצדו להתיר לחברה ו/או למי מטעמה להשתמש במידע בכפוף לכל דין, לרבות בעניינים הקשורים בשירותים ו/או במוצרים, וכן עיבוד המידע, אחסונו ושימוש בו, ולמטרות לגיטימיות אחרות, לרבות עיבודים סטטיסטיים ושיפור ו/או שינוי השירותים ו/או המוצרים הניתנים באמצעות האתר ותכניו.
  2. הנך מאשר לחברה ו/או מי מטעמה להשתמש בכל המידע אשר יימסר לנו על ידך ו/או יתקבל עלייך מצדדים שלישיים וזאת בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה.
  3. ככל שבמהלך רישומך לאתר נתת את הסכמתך לחברה ו/או לספק ו/או למי מטעמם לשלוח לך, מעת לעת, דברי פרסומת כמפורט בהוראות סעיף 30 א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982 (להלן, בהתאמה: "דברי פרסומת" או "חוק התקשורת") ו/או לקבלת דיוור ישיר על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א–1981 (להלן, בהתאמה: "דיוור ישיר" או "חוק הגנת הפרטיות"), יישלחו הודעות כאמור לפרטי הקשר שמסרת לנו.
  4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מסכים ומאשר לקבל עדכונים, הטבות, מבצעים, פרסומות, מידע שיווקי, דיוור ישיר ו/או הצעות לרכישת שירותים או מוצרים מהחברה ו/או מצדדים שלישיים, לנייד, למייל, באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי תקשורת אחר, הכל, מהחברה ו/או מצדדים השלישיים.
  5. הנך רשאי, בכל עת, לחזור בך מהסכמתך או להפסיק לקבל מאיתנו דברי פרסומת ו/או דיוור ישיר ו/או עדכונים, מבצעים והטבות שונות לפרטי הקשר שמסרת לנו, וזאת באמצעות לחיצה על קישור ההסרה מרשימת התפוצה (unsubscribe) המצוי בתחתית כל הודעה כנ"ל שנשלחה אלייך; או באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדוא"ל: [email protected]; או בטלפון: 050-380-4196. הנך מאשר כי הובהר וידוע לך כי הסרתך מרשימת התפוצה תתבצע בתוך __ ימי עסקים ממועד קבלת הודעתך כאמור, וכי ייתכן שתמשיך לקבל דברי פרסומת ו/או דיוור ישיר ו/או עדכונים, מבצעים והטבות שונות עד למועד זה.
  6. כן הנך רשאי לפנות אלינו להסרת או תיקון פרטייך במאגרי המידע המשמש למשלוח דיוור ישיר ו/או לדרוש כי פרטייך במאגר המידע הנ"ל לא יימסרו לצדדים שלישיים, בין אם ספציפיים או בכלל, לפרק זמן מוגבל או קבוע, ואנו נשיב להודעתך, לרבות אם פעלנו בהתאם לפנייתך (או דרישתך) או סירבנו לה, במלואה או חלקה, וזאת בתוך 30 יום מקבלת דרישתך הנ"ל.
  7. מובהר ומודגש כי, ככל שפנית אלינו בבקשה להסרתך מרשימות התפוצה של החברה בהתאם לאמור בסעיף ‎‏6.5 לעיל או שתבקש להסיר את פרטייך ממאגרי המידע של החברה בהתאם לאמור בסעיף ‏6.6 לעיל, תהיה לחברה הזכות למנוע ממך לעשות שימוש ו/או לסגור את חשבונך באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  8. במקרה של רכישת שירותים ו/או מוצרים מהחברה, הנך מסכים כי החברה תעשה, ככל שתידרש לכך, שימוש בפרטי כרטיס האשראי ותעודת הזהות שהזנת לצורך פנייה לחברת כרטיסי האשראי הרלוונטית על מנת לאמת את זהותך וכן לצורך הפקת קוד אימות בשמך או על מנת לקבל מידע רלוונטי מצדדים שלישיים.
  9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של הזמנת שירותים ו/או מוצרים מהחברה, הנך מסכים ומאשר כי החברה תוכל ליצור עמך קשר ע"י שימוש בפרטים שהזנת בהרשמתך לאתר לצורך מתן הנחיות להמשך קבלת השירותים ו/או המוצרים.
 1. אבטחת מידע
  1. החברה נוקטת באמצעי אבטחת מידע מתקדמים ומקובלים התואמים את הנהוג בעולם האינטרנט בהתחשב בשירותים והמוצרים המוצעים באתר, וכל עוד היא נוקטת בהם, לא תישא החברה באחריות בגין נזק, הפסד הוצאה או אובדן כלשהם, העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין, כתוצאה מאספקת השירותים ו/או המוצרים או הפסקתם או כתוצאה מהשמטה, שיבוש, פגם, הפרעה, מחיקה, כשל, שגיאה במידע או בנתונים, או כתוצאה מתקלות בציוד המשתמש או כתוצאה מגורמים ו/או תקלות שאינם בשליטת החברה. כמו כן, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד או אובדן כתוצאה מגניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר ובגין כל התנהלות בלתי חוקית של משתמשים אחרים או צדדים שלישיים.
  2. מאחר ומדובר בסביבה אינטרנטית המאפשרת ביצוע פעולות באופן מקוון, עלולים אתרים מסוג זה לשמש מטרה לחדירות, ומשכך, וחרף מאמצנו לאבטח את כל המידע, החברה אינה מתחייבת ואינה ערבה לכך שכל המידע המצוי באתר לא ייפרץ ו/או יגיע לידי צד ג' שאינו מורשה לכך.
  3. בהתאם לאמור לעיל, הנך מאשר כי כל עוד תנקוט החברה בכל האמצעים הסבירים לאבטחת המידע אזי היא לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך (ככל שיגרם) כתוצאה מפריצה למסד הנתונים שלה ו/או לאתר שלה ו/או למחשביה.
  4. פרטי כרטיס האשראי ומידע בדבר אמצעי התשלום שלך אינם נשמרים על ידי החברה ואנו כמובן שלא נעשה שימוש שאינו מורשה או בלתי חוקי בנתונים אלו שאינו למטרות לשמן הוא נמסר לנו על ידך כמפורט בתנאי השימוש.
  5. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שיגרם לך, ככל שיגרם, כתוצאה משימוש שאינו מורשה או בלתי חוקי בפרטי כרטיס האשראי או אמצעי התשלום שלך, שנגרם כתוצאה ממקרים שאינם בשליטתנו ו/או ממקרים הנובעים מהעברת הפרטים לחברת האשראי ו/או הסליקה המקוונת ו/או מקרים שהם בגדר כוח עליון ו/או כתוצאה מפריצה ע"י צד שלישי ו/או אובדן המידע.
  6. החברה תהא רשאית למסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק, במקרה בו היא תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או חוק ו/או הוראת רשות מוסכמת ו/או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים, פליליים או אזרחיים, בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
 1. קבצי Cookie
  1. "Cookie" הינו קובץ טקסט אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשבך האישי על ידי שרת אינטרנט. באתר מתבצע שימוש ב-"Cookie" בכדי ששרתי האתר יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות גם כאשר אתה חוזר ומבקר באתר. המידע המצוי על ה-"Cookie" ובו עושה החברה שימוש הינו מוצפן, כך שרק החברה יכולה לקרוא ולהבין את המידע הזה.
  2. בהסכימך להסכם זה אתה מתיר לחברה להשתיל "Cookie" על מחשבך, להשתמש במידע האגור ב-"Cookie" ולזהותך על פיו.
 1. קנין רוחני
  1. כל החומר ו/או המידע המצויים באתר, לרבות עיצובו וכל המידע המצוי בו מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר ומהווים את קניינה הרוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם את הסכמתם לשימוש כדין ומשכך חל איסור מוחלט לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה, כולם או חלקם.
  2. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר, תכנים וקבצים הכלולים בו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשדר, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לתרגם או לעשות כל שימוש אחר בתכנים, במידע, בעיצובים או בשירותים ו/או במוצרים הכלולים ו/או מוצעים באתר בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה (אם תינתן).
  3. כל המידע המוצג באתר, מוצג לשימוש אישי בלבד וככזה אין לעשות בו כל פעולה, שיש בה כדי לפגוע בזכויות קניין אלה לרבות, העתקתו, הפצתו, העברתו, שידורו או פרסומו לשום גורם אחר שהוא ללא קבלת אישורה של החברה מראש ובכתב. לעניין זה מידע משמעו כל חומר ונתונים ובכלל זה מידע הנוגע לפעילויות החברה, הצעות מחיר ונתונים כספיים, תוכנות מחשב ושורות קוד, נוסחאות, תמונות, מילים, ביטויים, ציורים, שרטוטים, רישומים, סרטים, אודיו ולרבות עיצובם.
  4. האתר כולל מידע המהווה קנין רוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים ובכלל זה פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, מדגמים, סימני מסחר, תוכנות מחשב ושורות קוד, מאמרים, ספרים, נוסחאות, תמונות, מילים, ביטויים, ציורים, שרטוטים, רישומים, סרטים, אודיו וכיוצא באלה.
  5. אין להשתמש בנתונים/תכנים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת החברה בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לבצע קישור עמוק (deep linking) לתכנים באתר, לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג robots, crawlers וכיוצ"ב או להפיץ נתונים ו/או תכנים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. 
  6. אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, לרבות באמצעות מסגרת (framing) אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה בכתב ומראש. 
  7. השמות "מכלל – הכשרה מקצועית בע"מ""מכלל אקסקלוסיב" "michlal.com" , exc.michlal.com ו-"michlal-school.com" מהווים סימנים מסחריים של החברה, וכן כוללים את שמות המתחם (domain name) של האתר. סימני המסחר באתר – בין אם נרשמו ו/או ניתנים לרישום ובין אם לאו – הם כולם רכושה הבלעדי של החברה. אין לעשות בנ"ל כל שימוש בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
 1. יצירת קשר

לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, דרך פעולתו, פרטים אודות שירותים ו/או מוצרים, או בכל שאלה, הצעה, תלונה ו/או בקשה אחרת, וכן לקבלת תמיכה טכנית ביחס לשימוש באתר או לשירותים ו/או למוצרים המפורסמים באתר, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות והתמיכה הטכנית של החברה בדוא"ל, לכתובת הדוא"ל [email protected] או בטלפון, למס' 050-3804196. 

שעות הפעילות של החברה הינן בימים א' – ה', בין השעות  08:00-17:00, למעט ערבי וימי חג, וימי שבתון. שעות הפעילות הללו עשויות להשתנות מעת לעת.

 1. אחריות
  1. החומרים המפורסמים באתר הינם חומרים כלליים באופיים מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם ('As Is') ואינם מהווים תחליף לייעוץ מסחרי ו/או כל ייעוץ מקצועי אחר הנוגע למקרה ספציפי. 
  2. החברה עושה כל מאמץ בכדי לעדכן את האתר, אולם, המידע הכלול באתר זה עשוי להכיל אי דיוקים או שגיאות שנעשו בתום לב. הסתמכות כלשהיא על התכנים ו/או המידע שיתקבל על ידך באמצעות האתר לרבות אך לא רק באמצעות תכנים המפורסמים באתר מעת לעת או באמצעות שיחות ו/או התכתבויות אל מול נציגי החברה, תעשה, על אחריותך הבלעדית והמלאה ולא תחייב את החברה ו/או מי מטעמה.
  3. מובהר כי שינויים ו/או עדכונים ו/או הוספת מערכות ו/או יישומים ו/או שירותים ו/או מוצרים ו/או תכנים לאתר יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט והשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה, אשר מטבעם עלולים להיות כרוכים בתקלות טכניות ו/או אחרות, לדרוש תקופות הסתגלות והתאמה, לעורר אי-נוחות וכיוצ"ב, והנך מתחייב שלא יהיו לך כל טענות, דרישות ו/או תביעות כלפי החברה בגין ביצוע שינויים ו/או עדכונים כאמור, או בגין תקלות ו/או קשיים אחרים כאמור אגב ביצועם.
  4. מטבע הדברים אין ביכולתה של החברה להתחייב, והיא אינה מתחייבת, לפעילות רציפה של האתר. לכן, ייתכן שפעילות האתר תשובש או תופסק מטעמים שונים, והנך מצהיר כי לא תהא לך כל טענה להחברה בקשר לכך. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.
  5. היה והחברה ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו), מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתנאי השימוש אלו, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.
  6. החברה אינה מחויבת להציע במסגרת האתר מגוון מוצרים או שירותים כלשהו, או שירות ו/או מוצר ספציפי כלשהו, לא בדין ולא בהסכם.
  7. האתר על תכניו והמידע המצוי בו נועד לשימושך כפי שהוא. על אף שהחברה עושה כפי יכולתה על מנת שהמידע והתכנים באתר יהיו אמינים, נכונים ומדויקים עשויים ליפול שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או שיבושים במידע ובתכנים. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מכך.
  8. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך ו/או למחשב ו/או לציוד אחר כתוצאה מהשימוש באתר ו/או כתוצאה משמירת מידע במחשבך, לרבות תוכנות ושורות קוד, אשר הגיעו ממחשביה של החברה.
  9. במידה ואינך מרוצה מהאתר ו/או מהשימוש בו הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשות המשתמש הינו הפסקת השימוש באתר.
 1. שיפוי
  1. הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עורך דין (סביר) והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידו ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסר לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצע לאתר ו/או כל הפרה של תנאי מתנאי שימוש של האתר, אלא אם החברה פעלה בזדון ובניגוד לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
  2. הנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בגין הפרת זכויות קנין רוחני וזכויות פרטיות בכל הנוגע למידע, אלא אם החברה פעלה בזדון ובניגוד לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
 1. הודעות

הודעות ניתן לשלוח לכתובת הדואר או הדואר האלקטרוני שמסרת באתר (ככל שנמסר) בהתאם לדרכי התקשורת המופיעות באזור שירות הלקוחות ויצירת קשר באתר. כל הודעה אשר יש לשלוח מצד אחד לשני, למעט אם נאמר אחרת במסמך זה, תעשה בדואר רשום או במסירה ידנית או בדואר אלקטרוני ויראו כל הודעה שנשלחה בדואר רשום כאילו התקבלה ע"י הנמען, שני (2) ימי עסקים לאחר מסירתה למשרד הדואר ואם נמסרה ביד או נשלחה בדואר אלקטרוני, בעת מסירתה ואם נשלחה להחברה – ובלבד שנתקבל אישור מסירה ממחשבי החברה על קבלת ההודעה.

 1. המחאת זכויות

החברה תהא רשאית להמחות את זכויותיה בכל עניין הקשור באתר לכל גורם שיקבל על עצמו את תנאי שימוש אלו.

 1. תניית שיפוט
  1. על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של החברה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות לחוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר, כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.
  2. במידה וייקבע על פי דין ו/או על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי כל גורם שיפוטי מוסמך אחר שהוקם מכוח הדין, כי חלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ואילו יתר סעיפים ההסכם יישארו בתוקפם.
 1. שונות 
  1. החברה אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטטוס אחר.
  2. תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר או באתר www.michlal.com ו  https://exc.michlal.com במקרה של אי התאמה – תנאי שימוש אלו יגברו.